Dermatopathology

Diploma Written Examination

Dermatopathology Written Examination

Format of the written examination

Diploma Practical Examination

Dermatopathology Practical Examination

Dermatopathology Practical Examination